Gebruik Algemene Voorwaarden

Door Peter van Dort – Partner Liance Law Firm (11 april 2020)

Algemene voorwaarden stellen randvoorwaarden bij het sluiten van overeenkomsten. Deze zogenoemde ‘kleine lettertjes’ kunnen onder andere regels inhouden over leveringsvoorwaarden, levertijd, betalingen, geldend recht, garanties en beperkingen van aansprakelijkheid. Om te bereiken dat (de bepalingen uit) algemene voorwaarden steeds zullen gelden tussen contracterende partijen dienen zij van toepassing te zijn op de overeenkomst en moeten zij niet kunnen worden vernietigd. In de praktijk gaat dit vaak niet helemaal goed, met alle gevolgen van dien.

Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden worden in beginsel van toepassing op dezelfde wijze als overeenkomsten tot stand komen, namelijk door aanbod en aanvaarding. Kort gezegd gebeurt dat doordat de gebruiker zijn algemene voorwaarden van toepassing verklaart en de wederpartij daarmee akkoord gaat, voor of bij het sluiten van de overeenkomst. Het is belangrijk dat de gebruiker dit kan bewijzen en daarom noodzakelijk dat dit schriftelijk wordt vastgelegd.

Vernietigbaarheid

Algemene voorwaarden die van toepassing zijn op een overeenkomst, kunnen worden vernietigd op twee gronden. De eerste grond is dat een of meerdere bedingen onredelijk bezwarend zijn voor de wederpartij. De tweede grond is dat de wederpartij geen redelijke mogelijkheid heeft gehad om kennis te nemen van de algemene voorwaarden.

1) Onredelijk bezwarend: Indien algemene voorwaarden onredelijk bezwarend zijn, dan kan de wederpartij een beding in die voorwaarden vernietigen. Consumenten worden extra beschermd. De burgerlijke wetboeken van Aruba, Curaçao, Sint Maarten, de BES-eilanden en Nederland bevatten een “zwarte lijst” met bedingen die hoe dan ook onredelijk bezwarend jegens consumenten zijn. De burgerlijke wetboeken bevatten ook een “grijze lijst”. De bedingen op deze lijst worden vermoed onredelijk bezwarend te zijn jegens consumenten, tenzij de gebruiker van de algemene voorwaarden het tegendeel aantoont.

2) Kennisname: Algemene voorwaarden dienen in beginsel aan de wederpartij ter hand gesteld te worden, oftwel te worden overhandigd. Het ‘ter hand stellen’ dient breed te worden geïnterpreteerd. Zo is het bijvoorbeeld ook afdoende indien de algemene voorwaarden per e-mail worden toegezonden. Is niet aan de terhandstelling voldaan, dan kan de wederpartij de algemene voorwaarden laten vernietigen met als gevolg dat de gebruiker er geen beroep meer op kan doen. Hierop wordt overigens een uitzondering gemaakt indien terhandstelling redelijkerwijs onmogelijk is.

Voor meer informatie kunt u gerust met Peter van Dort contact opnemen via dort@liance.law dan wel via +599 9 5133 678 (Curaçao) of +31 6 3808 7804 (Nederland).

Peter is gespecialiseerd in vrijwel alle aspecten van het ondernemen, zoals onderhandelen, opstellen en adviseren over een breed scala aan (internationale) overeenkomsten en algemene voorwaarden.

 

#Voorwaarden #Contracten #Overeenkomsten #Ondernemingsrecht #Ondernemen

Get in touch   E-mail: office@liance.law   Phone: +5999 5133 678   
© 2019 Liance Law Firm  -  Liance Law Firm Terms and Conditions   -   Privacy & Cookie policy   -   Disclaimer      

'We use Cookies to enhance your experience on our website. By continuing your navigation, you accept the placement and use of Cookies. To learn more about Cookies or opt-out from these services please see our privacy policy. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close