Huurkorting vanwege COVID-19

Huurkorting vanwege COVID-19

Huurkorting vanwege COVID-19

door Peter van Dort | jun 15, 2020

Afgelopen week heeft een Nederlandse kantonrechter in kort geding, kort gezegd, geoordeeld dat de gevolgen van het coronavirus in beginsel over verhuurders en huurders moeten worden verdeeld.

In de onderhavige situatie had de overheid in verband met het coronavirus besloten dat eet- en drinkgelegenheden per direct tot nader order dienden te sluiten. De verhuurder liet daarop aan de huurder van een horecagelegenheid weten dat een aanvraag voor uitstel van betaling, korting of kwijtschelding van de huur niet zou worden gehonoreerd. De verhuurder verwees de huurder naar de steunmaatregelen van de overheid.

Overmacht. De rechter is van oordeel dat geen sprake is van overmacht. Om een beroep op overmacht te rechtvaardigen moet de belemmering de prestatie zelf betreffen. In het onderhavige geval wordt de prestatie zelf – betaling van de huur – echter niet belemmerd door de coronacrisis, aldus de rechter.

Onvoorziene omstandigheid. De rechter concludeert dat hiervan wel sprake is. Partijen hebben bij het sluiten van de huurovereenkomst geen rekening gehouden met de mogelijkheid dat zich een wereldwijde gezondheidscrisis zou voltrekken. Een crisis die heeft geleid tot overheidsmaatregelen (nationaal en internationaal) die het gebruik van een groot deel van de horecagelegenheid voor een langere periode juridisch en/of feitelijk onmogelijk maken, dan wel ernstig belemmeren.

Evenmin kan worden aangenomen dat – in tegenstelling tot een economische crisis zoals die in 2008 plaatsvond – een crisis van deze aard en omvang in dit geval volledig voor rekening moet komen van de huurder. Het niet kunnen gebruiken van de horecagelegenheid levert een gebrek op. De huurder hoefde niet te verwachten dat de mogelijkheid om het gehuurde als restaurant te exploiteren aangetast zou worden door een crisis van dit formaat. Dat de beperkingen in verband met de coronacrisis niet aan de verhuurder zijn toe te rekenen maakt dit niet anders.

De rechter oordeelt dat nu geen van beide partijen heeft bijgedragen aan het ontstaan van de coronacrisis, het in beginsel redelijk is dat de tegenvaller over verhuurder en huurder wordt verdeeld. In het onderhavige geval – er spelen diverse andere factoren een rol – acht de rechter vooralsnog een opschorting van 25% van de huurprijs gedurende een periode van zes maanden redelijk.

Heeft u vragen over de juridische gevolgen van het coronavirus en/of vragen over huur of onroerend goed, aarzel dan niet om contact op te nemen met Peter van Dort dort@liance.law dan wel via +599 9 5133 678 (Curaçao) of +31 6 3808 7804 (Nederland).

 

Get in touch   E-mail: office@liance.law   Phone: +5999 5133 678   
© 2019 Liance Law Firm  -  Liance Law Firm Terms and Conditions   -   Privacy & Cookie policy   -   Disclaimer      

UPDATE Curaçaose NOW

UPDATE Curaçaose NOW

UPDATE Curaçaose NOW

Door Peter van Dort | 23 mei 2020

UPDATE! Het Ministerie van Economische Ontwikkeling te Curaçao heeft aangekondigd dat werkgevers nu ook over de maand mei 2020 een tegemoetkoming in de loonkosten kunnen aanvragen. Dit kan vanaf zaterdag 23 mei 2020 (vanaf 18.00 uur) tot en met donderdag 28 mei 2020 (tot 18.00 uur).

De noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid (NOW) stelt werkgevers in staat om werknemers in dienst te houden en door te betalen, ook als er voor deze werknemers tijdelijk geen werk is. De minimale omzetderving dient 40% te zijn (dit was 25%) om in aanmerking te komen. De NOW wordt gefinanciërd door Nederland, nu onder de voorwaarde dat werknemers verplicht 20% bijdragen aan de kosten. Werkgevers en werknemers worden derhalve opgeroepen om gezamenlijk te bepalen op welke wijze deze 20% door de werknemer zal worden bijgedragen (bijvoorbeeld door tijdelijke loonverlaging of inhouding van vakantiegeld). De sectoren waarbinnen bedrijven werkzaam dienen te zijn om voor de NOW in aanmerking komen is ongewijzigd gebleven.

De meest belangrijkste veranderingen van de NOW zijn de volgende:

 • Loonsubsidie verlaagd met 20%;
 • Verplichte werknemersbijdrage van 20%;
 • Betalingsverplichting voor alle bij SVB-geregistreerde werknemers;
 • Minimumomzetderving van 40%;
 • Loonsubsidie berekend over de loonsom uit OV-aangifte;

Werkgevers die over de maand april 2020 loonsubsidie hebben ontvangen zullen per e-mail een uitnodiging ontvangen voor de nieuw aanvraag. Werkgevers die voor het eerst een aanvraag willen indienen, dienen dit te doen via het portaal op www.fondodisosten.org.

Voor meer informatie of advies kunt u gerust met Peter van Dort contact opnemen via dort@liance.law dan wel via +599 9 5133 678 (Curaçao) of +31 6 3808 7804 (Nederland).

 

Get in touch   E-mail: office@liance.law   Phone: +5999 5133 678   
© 2019 Liance Law Firm  -  Liance Law Firm Terms and Conditions   -   Privacy & Cookie policy   -   Disclaimer      

Koopovereenkomst onroerend goed. Ontbinding mogelijk vanwege Corona-crisis?

Koopovereenkomst onroerend goed. Ontbinding mogelijk vanwege Corona-crisis?

Koopovereenkomst onroerend goed. Ontbinding mogelijk vanwege Corona-crisis?

Door Peter van Dort – Partner Liance Law Firm (12 mei 2020)

Tijdens de huidige onzekere tijden krijg ik onder meer veel vragen over of een koper de koopovereenkomst met betrekking tot een recent gekocht onroerend goed kan ontbinden.
Denk bijvoorbeeld aan de koper die twee maanden geleden zijn bedrijf nog wilde uitbreiden maar nu tegen een faillissement aankijkt. Of de particulier die nu geen financiëring meer krijgt van de bank.

Bedenktijd. Consumenten hebben drie dagen na overhandiging van de koopovereenkomst de mogelijkheid om zonder opgaaf van redenen van de koop af te zien. De koper mag de overeenkomst dan ontbinden met als gevolg dat alle verplichtingen van koper en verkoper zijn vervallen.

Ontbindende voorwaarden. Vaak worden ontbindende voorwaarden opgenomen op basis waarvan de koper zou kunnen ontbinden. Denk bijvoorbeeld aan het financiëringsvoorbehoud. Indien de koper al dan niet als gevolg van de Corona-crisis dan zijn financiëring niet rond krijgt, dan kan de koper de overeenkomst ontbinden. Bij nog te sluiten koopovereenkomsten kan rekening worden gehouden met de Corona-crisis, bijvoorbeeld door het opnemen van een ontbindende (of opschortende) voorwaarde die bescherming biedt voor het geval dat het aankoopproces niet verloopt zoals verwacht of gehoopt.

Overmacht. In sommige gevallen kan de koper wellicht een beroep op overmacht doen indien hij niet langer in staat is om aan zijn betalingsverplichting te voldoen. In dat geval kan geen (volledige) nakoming meer van de koper worden gevorderd en doorgaans ook geen schadevergoeding worden verlangd. Het hangt af van de concrete feiten en omstandigheden van het geval of een beroep op overmacht kans van slagen heeft. Zie meer hierover in mijn blog ‘Coronavirus. Overmacht?’ 

Onvoorziene omstandigheden. Indien geen sprake is van overmacht, dan biedt een beroep op onvoorziene omstandigheden misschien uitkomst. Dit zijn omstandigheden die niet bij het sluiten van de overeenkomst voorzien zijn of hadden kunnen worden, zoals in veel gevallen het Corona-virus. Indien daardoor een ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet langer redelijk of billijk is, dan is (gedeeltelijke) ontbinding of wijziging van de overeenkomst mogelijk. Denk daarbij aan het opschorten (voor onbepaalde tijd) van betalings- en/of leveringsverplichtingen.

Een beroep op overmacht of op onvoorziene omstandigheden is niet eenvoudig. De hoofdregel is namelijk dat overeenkomsten moeten worden nagekomen. De Corona-crisis en de daarop gebaseerde overheidsmaatregelen kunnen een beroep op overmacht of onvoorziene omstandigheden echter eerder rechtvaardigen. Win daarom advies in bij uw juridisch adviseur en ga het gesprek aan met uw wederpartij over de (on)mogelijkheden tijdens deze onzekere tijden.

Voor meer informatie kunt u gerust met Peter van Dort contact opnemen via dort@liance.law dan wel via +599 9 5133 678 (Curaçao) of +31 6 3808 7804 (Nederland).

 

Get in touch   E-mail: office@liance.law   Phone: +5999 5133 678   
© 2019 Liance Law Firm  -  Liance Law Firm Terms and Conditions   -   Privacy & Cookie policy   -   Disclaimer      

UPDATE Curaçaose Noodsteunpakket

UPDATE Curaçaose Noodsteunpakket

UPDATE Curaçaose Noodsteunpakket

Door Peter van Dort | 2 april 2020

UPDATE! De Curaçaose overheid heeft besloten om de noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid (NOW) nu ook open te stellen voor bedrijven in de volgende sectoren:

 • Benzinestations
 • Reclamedrukkerijen en -bureaus
 • Advertentiemedia

De NOW-regeling stelt werkgevers in staat om werknemers in dienst te houden en door te betalen, ook als er voor deze werknemers tijdelijk geen werk is. Een werkgever die omzetverlies verwacht (minimaal 25%) kan bij de SVB voor de maand april 2020 een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen voor iedere werknemer en statutair directeur die op 28 februari 2020 in dienst was. Afhankelijk van de ontwikkelingen zal deze regeling ook na april 2020 kunnen gaan gelden. De overige vereisten om in aanmerking te kunnen komen voor deze tegemoetkoming kunt u terug vinden in dit nieuwsbericht: ‘Het Curaçaose Noodsteunpakket in verband met het Coronavirus’ 

 LET OP: ALLEEN bedrijven in bovengenoemde sectoren kunnen sinds vandaag (25 april 2020) vanaf 18.00 uur tot en met donderdag 30 april 2020 tot 18:00 uur een aanvraag indienen. Voor bedrijven in de andere sectoren waarvoor de NOW-regeling beschikbaar is gesteld worden sinds donderdag 23 april 2020 geen aanvragen meer geaccepteerd.

De overige in het leven geroepen regelingen voor onderstandtrekkers, werklozen, baanverliezers, zelfstandige ondernemers en bedrijven blijven vooralsnog ongewijzigd en zijn, net zoals de NOW-regeling, terug te vinden op www.fondodisosten.org.

Voor meer informatie of advies kunt u gerust met Peter van Dort contact opnemen via dort@liance.law dan wel via +599 9 5133 678 (Curaçao) of +31 6 3808 7804 (Nederland).

 

Get in touch   E-mail: office@liance.law   Phone: +5999 5133 678   
© 2019 Liance Law Firm  -  Liance Law Firm Terms and Conditions   -   Privacy & Cookie policy   -   Disclaimer      

NIEUWSBERICHT: Het Curacaose Noodsteunpakket in verband met het Coronavirus

NIEUWSBERICHT: Het Curacaose Noodsteunpakket in verband met het Coronavirus

NIEUWSBERICHT: Het Curacaose Noodsteunpakket in verband met het Coronavirus

Door Peter van Dort | 20 april 2020

De Curaçaose overheid heeft een noodpakket samengesteld met financiële, economische en sociaal-economische steunacties voor de bevolking. Er zijn regelingen in het leven geroepen specifiek voor onderstandtrekkers, werklozen, baanverliezers, zelfstandige ondernemers en bedrijven. Hieronder worden de regelingen voor zelfstandige ondernemers en bedrijven kort uiteengezet.

Tijdelijke Bijstand Zelfstandige Ondernemers

Zelfstandige ondernemers (ZZP’ers) die na 30 maart 2020 in financiële problemen zijn gekomen ten gevolge van de corona-crisis, kunnen een aanvullende uitkering ontvangen tot NAf. 1.335. Het betreft een tijdelijke bijstand voor maximaal 3 maanden. Indien de ZZP’er om andere redenen in financiële problemen is gekomen en/of de netto inkomsten van de ZZP’er NAf. 1.335 of meer bedragen, dan komt de ZZP’er niet aanmerking voor de tijdelijke bijstand.

De voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen zijn in elk geval de volgende:

 • De netto inkomsten (omzet minus de zakelijke vaste lasten) liggen onder NAf 1.335.
 • De ZZP’er is 18 jaar of ouder en woonachtig te Curaç
 • De ZZP’er heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfstatus.
 • De onderneming is gevestigd te Curaçao en de werkzaamheden vinden hoofdzakelijk op Curaçao plaats.
 • De ZZP’er voldoet aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, CRIB-nummer, in bezit van vergunningen, etc.).
 • Bij een rechtspersoon is de ZZP’er de enige directeur en bezit hij tenminste 50% van de aandelen.
 • De aangifte omzetbelasting vanaf januari tot en met maart 2020 is ingediend.

Het indienen van de aanvraag geeft nog geen recht op de tijdelijke bijstand. Het Ministerie van Economische Ontwikkeling zal de gegevens bekijken en een besluit nemen over de aanvraag. De ZZP’er kan om extra informatie worden gevraagd. In principe wordt uiterlijk binnen 2 weken over de aanvraag beslist.

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid

De noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid (NOW) stelt werkgevers in staat om werknemers in dienst te houden en door te betalen, ook als er voor deze werknemers tijdelijk geen werk is. Een werkgever die omzetverlies verwacht (minimaal 25%) kan bij de SVB voor de maand april 2020 een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen voor iedere werknemer en statutair directeur die op 28 februari 2020 in dienst was. Afhankelijk van de ontwikkelingen zal deze regeling ook na april 2020 gelden.

De te ontvangen tegemoetkoming in de loonkosten is 80% van het percentage verwachte omzetdaling, per werknemer gemaximeerd tot het maximum SVB-dagloon (NAf 5.781 per maand). Iedere onderneming die een NOW-tegemoetkoming ontvangt, heeft ook recht op een vergoeding van de werkgeversbijdrage (van 9,5%) van de AOV/AWW voor zijn werknemers. De vrijstelling van de afdracht voor de werkgeversbijdrage van de AOV/AWW, als onderdeel van het 1e deel van het solidariteitspakket (Alivio 1), komt daarmee voor april te vervallen.

Let op:

aanvragen voor een tegemoetkoming onder de NOW-maatregel kunnen tot en met woensdag 22 april 2020 (24:00 uur) worden ingediend. Daarna worden er geen aanvragen meer geaccepteerd.

De voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen zijn in elk geval de volgende:

 • De onderneming dient zijn hoofdactiviteit te hebben in (een van) de volgende sectoren:
  • Hotels, appartementenverhuur aan toeristen, reisbureaus, restaurants en café’s.
  • Verhuurbedrijven (behalve onroerend goed).
  • Transport en opslag (behalve expediteurs, cargadoors, bevrachters en overslag).
  • Amusement (behalve radio- en televisie-industrie en loterijen), attracties en cultuur.
  • Sportscholen en -accomodaties; duikscholen
  • Schoonmaakbedrijven en (auto-)wasserijen.
  • Bewakings- en alarmdiensten.
  • Uitzendbureaus en personeelsadvies.
  • Hoveniersbedrijven en dierenverzorging.
  • Kapperszaken en overige persoonlijke dienstverlening.
  • Detailhandel non-food (behalve apotheken, medische artikelen, benzinestations en dierenbenodigdheden).
  • Detailhandel food (alleen alcoholhoudende dranken, tabak en consumptie-ijs).
  • Handel (behalve supermarkten, handel in brandstoffen en handel in pharmaceutische producten).
  • Industrie (behalve voedingsmiddelen, papier, aardolie en producten voor reiniging en ontsmetting en medische producten).
  • Reparatiebedrijven voor gebruiksgoederen.
  • Zorg (alleen medische labs, ergo/fysiotherapeuten en kinderdagverblijven).
  • Makelaars en taxateurs
 • De te verwachten omzetverlies is het gevolg van de corona-crisis en is minimaal 25%. De omzetdaling is het verschil tussen de omzet in april 2019 en april 2020. Voor bedrijven die na 1 april 2019 zijn opgericht, sinds april 2019 een enorme omzetstijging hebben meegemaakt of niet OB-aangifteplichtig zijn, kan in uitzonderingsgevallen een andere referentiemaand of -methode worden gebruikt.
 • De onderneming is verplicht om zijn werknemers volgens de geldende arbeidsovereenkomsten in dienst te houden, geen ontslagaanvragen in te dienen of uit te voeren op basis van bedrijfseconomische redenen en hun werknemers volledig door te betalen.
 • Belasting en sociale premies dienen te worden blijven afgedragen.
 • Na ontvangst van de tegemoetkoming verplicht de aanvrager zich om vóór 15 mei 2020 een beknopt ‘recovery plan’ in te dienen, en de aangiftes OB en sociale premies voor april, 2020.
 • De regeling geldt niet voor werknemers met een nul-urencontract, stagiaires, aandeelhouders die niet in loondienst zijn, eigenaren van eenmanszaken, statutaire directeuren van bedrijven zonder verdere werknemers en voor overheids-nv’s.

Eenmalige Kredietfaciliteit.

Dit betreft een éénmalige mogelijkheid voor ondernemingen (MKB) die getroffen zijn door de effecten van het coronavirus om een krediet te nemen onder aangepaste voorwaarden, ter dekking van hun vaste lasten. De kredietfaciliteit ziet op een krediet met terugbetalingscondities met maximaal 12 maanden gratie en tegen een lage rente van 2%, aan te gaan met financiële instellingen zoals Qredits, Korpodeko en mogelijk andere banken. Onderdeel van het verkrijgen van de faciliteit is een verplichte coaching en advisering door de financiële instelling.

De voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen zijn in elk geval de volgende:

 • De ondernemer dient een micro ondernemer te zijn (1-4 werknemers, omzet < NAf 0,5 miljoen), een kleine ondernemer (5-10 werknemers, omzet < NAf 0,5 miljoen), of een middelgrote ondernemer (11-50 werknemers, omzet van NAf 0,5 tot NAf 5 miljoen).
 • De activiteiten dienen geheel of gedeeltelijk te zijn gestaakt als gevolg van de maatregelen genomen door de overheid in verband met het coronavirus (bijvoorbeeld de 2 meter afstandseis).
 • Op Curaçao gevestigd zijn.
 • Eigenaar/directeur dient te beschikken over een geldig identiteitsbewijs of een geldig verblijfsdocument.
 • Ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst.
 • Tenminste sinds 1 oktober 2019 operationeel zijn (minimaal 6 maanden operationeel).
 • Financiële gegevens kunnen overleggen waaruit blijkt dat de onderneming hulpbehoevend is.
 • De onderneming dient de nodige aanpassingen (waar mogelijk) te hebben gedaan aan haar bedrijfsmodel in verband met de implicaties van het coronavirus of moet hiertoe bereid zijn.
 • verplichte coaching en advisering door de financiële instelling

Aanvragen voor de diverse regelingen kunnen worden ingediend via www.fondodisosten.org. Indien uw onderneming niet in aanmerking komt voor (een van) de regelingen, dan kan gedeeltelijke doorbetaling van het loon wellicht een uitkomst bieden. Lees hierover Peter’s blog over ‘Arbeidsrecht ten tijde van het Cornavirus’.

Voor meer informatie of advies kunt u gerust met Peter van Dort contact opnemen via dort@liance.law dan wel via +599 9 5133 678 (Curaçao) of +31 6 3808 7804 (Nederland).

 

Get in touch   E-mail: office@liance.law   Phone: +5999 5133 678   
© 2019 Liance Law Firm  -  Liance Law Firm Terms and Conditions   -   Privacy & Cookie policy   -   Disclaimer      

Arbeidsrecht ten tijde van het Coronavirus

Arbeidsrecht ten tijde van het Coronavirus

Arbeidsrecht ten tijde van het Coronavirus

Door Peter van Dort – Partner Liance Law Firm (15 april 2020)

In Curaçao is door de overheid aan bedrijven een tijdelijk verbod opgelegd om hun bedrijf voor het publiek open te hebben (uitzonderingen daargelaten). Dat betekent ook dat een werknemer in beginsel geen werk op de traditionele werkplek mag verrichten en dat de werkgever die werkplek niet beschikbaar mag stellen aan de werknemer. Beide willen natuurlijk wel, maar het mag simpelweg niet.

Een dergelijke situatie leidt niet automatisch tot beëindiging van arbeidsovereenkomsten. Arbeidsovereenkomsten duren gewoon voort en kunnen nog steeds alleen op rechtsgeldige wijze worden beëindigd, kort gezegd, door wederzijds goedvinden, ontslag op staande voet, opzegging met de vereiste toestemming van het Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) of via een gerechtelijke procedure.

Indien de arbeidsovereenkomst niet rechtsgeldig wordt beëindigd, blijft de werkgever dan verplicht om gedurende de coronacrisis het loon van de werknemer door te betalen? Het uitgangspunt in de wet is ‘geen arbeid geen loon’ maar daar bestaan – uiteraard – uitzonderingen op. Bijvoorbeeld wanneer de werknemer arbeidsongeschikt raakt of wanneer het niet kunnen verrichten van de arbeid voor rekening en risico van de werkgever komt. De vraag die momenteel veelvuldig opkomt is dan ook of het niet kunnen en mogen werken vanwege het coronavirus en de door de overheid genomen maatregelen voor rekening en risico van de werkgever komt.

Indien dit allemaal voorzienbaar was geweest dan is het antwoord ja, maar indien het niet voorzienbaar was dan ligt dat anders. Het (gedeeltelijk) moeten sluiten van een onderneming als gevolg van het coronavirus en door de overheid opgelegde maatregelen is een onvoorziene omstandigheid. Hierdoor kan de werkgever naar mijn mening in alle redelijkheid niet gehouden worden om het loon continu en volledig aan de werknemer door te blijven betalen. Aan de andere kant kan ook niet van de werknemer worden verlangd om zomaar genoegen te nemen met geen uitbetaling van loon. Wat kan men dan doen?

In Nederland is de mogelijkheid tot werktijdverkorting, een in Curaçao niet bestaande regeling die het mogelijk maakt om werknemers tijdelijk minder of helemaal niet te laten werken, vanwege de coronacrisis vervangen door de ‘Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid’ (NOW). Deze Nederlandse regeling is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het Coronavirus te maken hebben met een substantieel omzetverlies (minimaal 20%). Zij kunnen een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten en daarmee werknemers doorbetalen. Gedurende de periode van de tegemoetkoming kan de werkgever voor zijn werknemers géén ontslag aanvragen op grond van bedrijfseconomische redenen.

De Curaçaose overheid is ook druk doende met het opzetten van regelingen voor getroffen werkgevers en werknemers, maar deze zijn op dit moment nog niet officieel vastgesteld. Een van de voorstellen lijkt op de Nederlandse NOW-regeling, namelijk dat de werkgever een tegemoetkoming in de loonkosten kan ontvangen tussen de 20% en 80%. Voorwaarde voor de tegemoetkoming is onder andere dat de gederfde inkomstenderving tenminste 25% is en iedereen in vaste dienst zijn baan blijft behouden. Meer informatie over het voorgestelde noodsteunpakket van de Curaçaose overheid kunt u vinden op de website van de overheid (www.gobiernu.cw).

Naast het voorgaande kan het door de werkgever aanbieden van gedeeltelijke doorbetaling van het loon misschien ook een uitkomst bieden ten tijde van deze coronacrisis. Uit Sint Maartense rechtspraak – dat ook hier van toepassing is – blijkt dat een werknemer onder omstandigheden akkoord dient te gaan met een dergelijk voorstel van de werkgever indien dat redelijk is. Andersom geldt ook dat een werkgever dient in te gaan op een redelijk voorstel van de werknemer. Deze rechtspraak is gewezen nadat Sint Maarten werd getroffen door orkaan Irma als gevolg waarvan veel bedrijven dicht moesten en hun personeel niet meer konden doorbetalen. Wat een redelijk voorstel is hangt natuurlijk af van alle omstandigheden van het specifieke geval, waaronder de aard van de gewijzigde omstandigheden die tot het voorstel aanleiding hebben gegeven en de aard en ingrijpendheid ervan. In het voorstel dienen dus de belangen van zowel de werkgever als de werknemer in aanmerking te worden genomen. Natuurlijk moet onder andere ook worden gekeken naar de betreffende arbeidsovereenkomsten en eventuele bedrijfsreglementen of van toepassing zijnde CAO’s.

Voor meer informatie kunt u gerust met Peter van Dort contact opnemen via dort@liance.law dan wel via +599 9 5133 678 (Curaçao) of +31 6 3808 7804 (Nederland). Peter is gespecialiseerd in vrijwel alle aspecten van het ondernemen, waaronder de arbeidsrechtelijke aspecten zoals onderhandelen, opstellen en adviseren over arbeidsovereenkomsten, de beëindiging van arbeidsovereenkomsten en het voeren van (gerechtelijke) procedures.

#Voorwaarden #Contracten #Overeenkomsten #Ondernemingsrecht #Ondernemen

Get in touch   E-mail: office@liance.law   Phone: +5999 5133 678   
© 2019 Liance Law Firm  -  Liance Law Firm Terms and Conditions   -   Privacy & Cookie policy   -   Disclaimer      

'We use Cookies to enhance your experience on our website. By continuing your navigation, you accept the placement and use of Cookies. To learn more about Cookies or opt-out from these services please see our privacy policy. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close