Boy Hendriks joins Liance Law

Liance Law is delighted to announce that Boy Hendriks has joined Liance Law Curacao as tax lawyer. Boy is a tax lawyer with an international scope. His comprehensive, personalized, and reliable approach covers a wide range of practice areas, ensuring support for every unique case. As the client’s trusted ally, Boy builds a strong relationship with his clients and collaboratively decides on the right tailor-made solution to move forward.

With Boy, Liance Law will be able to truly offer a ‘one-stop-shop’ service to all its clients. Liance Law will now also provide a wide range of tax services across all tax disciplines. Peter van Dort commented: “Boy joining our team will mean that we, in addition to offering the full range of legal services Liance clients are familiar with, will also offer tax services where needed so that we no longer need to partner with external tax professionals. Together, we will offer next generation services through our highly dedicated and experienced company lawyers, tax lawyers, consultants and attorneys at law.”

Boy was quoted: “I very much look forward to being part of Liance Law, also because its strong affiliation with Liance Legal company lawyers. Together, we can make a difference and truly provide tailor-made solutions for a variety of clients.” Boy finds it important to be connected with other professionals who are committed to finding workable solutions for their clients and is thrilled to have found a team of highly motivated experts, recognized as such.

There is more exciting news coming soon, as Liance Law continues to strive to grow and to provide its clients with the practical, personal, and high-quality services they deserve and are familiar with. Keep an eye on our website and social media.

Get in touch   E-mail: office@liance.law   Phone: +5999 5133 678   
© 2019 Liance Law Firm  -  Liance Law Firm Terms and Conditions   -   Privacy & Cookie policy   -   Disclaimer      

Gebruik Algemene Voorwaarden

Gebruik Algemene Voorwaarden

Gebruik Algemene Voorwaarden

Door Peter van Dort – Partner Liance Law Firm (11 april 2020)

Algemene voorwaarden stellen randvoorwaarden bij het sluiten van overeenkomsten. Deze zogenoemde ‘kleine lettertjes’ kunnen onder andere regels inhouden over leveringsvoorwaarden, levertijd, betalingen, geldend recht, garanties en beperkingen van aansprakelijkheid. Om te bereiken dat (de bepalingen uit) algemene voorwaarden steeds zullen gelden tussen contracterende partijen dienen zij van toepassing te zijn op de overeenkomst en moeten zij niet kunnen worden vernietigd. In de praktijk gaat dit vaak niet helemaal goed, met alle gevolgen van dien.

Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden worden in beginsel van toepassing op dezelfde wijze als overeenkomsten tot stand komen, namelijk door aanbod en aanvaarding. Kort gezegd gebeurt dat doordat de gebruiker zijn algemene voorwaarden van toepassing verklaart en de wederpartij daarmee akkoord gaat, voor of bij het sluiten van de overeenkomst. Het is belangrijk dat de gebruiker dit kan bewijzen en daarom noodzakelijk dat dit schriftelijk wordt vastgelegd.

Vernietigbaarheid

Algemene voorwaarden die van toepassing zijn op een overeenkomst, kunnen worden vernietigd op twee gronden. De eerste grond is dat een of meerdere bedingen onredelijk bezwarend zijn voor de wederpartij. De tweede grond is dat de wederpartij geen redelijke mogelijkheid heeft gehad om kennis te nemen van de algemene voorwaarden.

1) Onredelijk bezwarend: Indien algemene voorwaarden onredelijk bezwarend zijn, dan kan de wederpartij een beding in die voorwaarden vernietigen. Consumenten worden extra beschermd. De burgerlijke wetboeken van Aruba, Curaçao, Sint Maarten, de BES-eilanden en Nederland bevatten een “zwarte lijst” met bedingen die hoe dan ook onredelijk bezwarend jegens consumenten zijn. De burgerlijke wetboeken bevatten ook een “grijze lijst”. De bedingen op deze lijst worden vermoed onredelijk bezwarend te zijn jegens consumenten, tenzij de gebruiker van de algemene voorwaarden het tegendeel aantoont.

2) Kennisname: Algemene voorwaarden dienen in beginsel aan de wederpartij ter hand gesteld te worden, oftwel te worden overhandigd. Het ‘ter hand stellen’ dient breed te worden geïnterpreteerd. Zo is het bijvoorbeeld ook afdoende indien de algemene voorwaarden per e-mail worden toegezonden. Is niet aan de terhandstelling voldaan, dan kan de wederpartij de algemene voorwaarden laten vernietigen met als gevolg dat de gebruiker er geen beroep meer op kan doen. Hierop wordt overigens een uitzondering gemaakt indien terhandstelling redelijkerwijs onmogelijk is.

Voor meer informatie kunt u gerust met Peter van Dort contact opnemen via dort@liance.law dan wel via +599 9 5133 678 (Curaçao) of +31 6 3808 7804 (Nederland).

Peter is gespecialiseerd in vrijwel alle aspecten van het ondernemen, zoals onderhandelen, opstellen en adviseren over een breed scala aan (internationale) overeenkomsten en algemene voorwaarden.

 

#Voorwaarden #Contracten #Overeenkomsten #Ondernemingsrecht #Ondernemen

Get in touch   E-mail: office@liance.law   Phone: +5999 5133 678   
© 2019 Liance Law Firm  -  Liance Law Firm Terms and Conditions   -   Privacy & Cookie policy   -   Disclaimer      

De algemene ledenvergadering en het coronavirus

De algemene ledenvergadering en het coronavirus

De algemene ledenvergadering en het coronavirus

Door Peter van Dort – Partner Liance Law Firm (28 maart 2020)

Vanwege het coronavirus worden momenteel veel ledenvergaderingen van verenigingen (bijvoorbeeld die van de vereniging van eigenaren) geannuleerd, zonder dat uitzicht is op een nieuwe datum. Dit kan tot allerlei complicaties leiden, zoals het niet kunnen kiezen van nieuwe bestuurders en het niet kunnen vaststellen van de begroting of de lidmaatschapskosten voor het komende jaar.

Is er dan niet een andere manier om toch tot geldige besluiten van de algemene ledenvergadering te komen? Een en ander is mede afhankelijk van de statuten van de betreffende vereniging en de wet, maar men moet onder de huidige omstandigheden misschien ook kijken naar mogelijke meer praktische oplossingen.

In het algemeen zal in de statuten van een vereniging zijn opgenomen dat ledenvergaderingen moeten worden gehouden op een vooraf bepaalde plaats en tijd. Daar dienen de leden van de vereniging dan fysiek aanwezig te zijn of vertegenwoordigd door een ander lid via een volmacht. Enkele statuten maken het ook mogelijk dat ledenvergaderingen kunnen worden gehouden via teleconferentie of een andere soortgelijke communicatiemethode. Dat is in de meeste gevallen echter niet echt praktisch, vooral niet bij grotere verenigingen. De wet biedt nog de mogelijkheid om een besluit buiten vergadering te nemen, namelijk door eenstemmig besluit van alle leden of gevolmachtigden, met voorkennis van het bestuur genomen. Echter, ook dit is bij met name de grotere vereniging niet heel praktisch uitvoerbaar.

Eventuele alternatieven voor een traditionele algemene ledenvergadering zijn bijvoorbeeld virtuele vergaderingen, vergaderingen bij volmacht of een combinatie daarvan. Bij een virtuele vergadering (via bijvoorbeeld een live stream) kan waar nodig digitaal door de leden worden gestemd, echter dient dat plaats te vinden met de nodige waarborgen. Zo is bijvoorbeeld vereist dat de stemgerechtigde kan worden geïdentificeerd via het gebruikte elektronische communicatiemiddel. De optie van virtueel vergaderen en digitaal stemmen kan dus vrij complex en kostbaar zijn. Een andere mogelijkheid is om een ledenvergadering te houden waar slechts (een gedeelte van) het bestuur en een enkel lid aanwezig zijn (met inachtneming van de nodige corona-voorzorgsmaatregelen) en deze aanwezigen door alle overige niet-aanwezige (bestuurs)leden zijn gevolmachtigd om tijdens de ledenvergadering namens hen te stemmen. Een combinatie hiervan is wellicht ook mogelijk: slechts een aantal (bestuurs)leden zijn dan fysiek bij de ledenvergadering aanwezig, met volmachten van de niet-aanwezigen, terwijl de overige leden de mogelijkheid hebben om de vergadering virtueel te volgen.

Indien het voorgaande niet praktisch of anderszins (juridisch) onmogelijk blijkt te zijn, dan zal naar mijn mening het huidige bestuur de vereniging moeten blijven beheren en controleren op basis van de laatste vastgestelde begroting. Dit totdat wel een gewone algemene ledenvergadering plaatsvindt. Daarbij is het van belang dat de bestuurders richting de leden van de vereniging transparant zijn, goed communiceren en blijven handelen naar de belangen van de leden, door te doen wat ieder ander redelijk handelend bestuurder in deze situatie zou doen. Indien in deze periode besluiten worden genomen, dan is het raadzaam om deze tijdens de eerstvolgende gewone ledenvergadering te bekrachtigen.

Heeft u vragen over de eventuele juridische gevolgen van het coronavirus, aarzel dan niet om contact op te nemen met Peter van Dort via dort@liance.law of +5999 5133 678. Let op: het bovenstaande heeft betrekking op het Caraïbische gebied van het Koninkrijk. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

#Corona #Virus #Coronavirus #Covid #Covid-19 #Vereniging #Ledenvergadering #VvE

Get in touch   E-mail: office@liance.law   Phone: +5999 5133 678   
© 2019 Liance Law Firm  -  Liance Law Firm Terms and Conditions   -   Privacy & Cookie policy   -   Disclaimer      

Coronavirus. Overmacht?

Coronavirus. Overmacht?

Coronavirus. Overmacht?

Door Peter van Dort – Partner Liance Law Firm (16 maart 2020)

Het coronavirus raakt inmiddels vrijwel iedereen en de economische gevolgen zijn enorm. Hoe zit het nu juridisch? Wat is het gevolg van niet kunnen betalen vanwege deze pandemie? Mogen overeenkomsten nu worden beëindigd? Kan ik of mijn wederpartij een beroep doen op overmacht?

De hoofdregel is dat partijen hun (betalings)verplichtingen moeten nakomen. Gebeurt dat niet, dan kan dat verschillende gevolgen hebben. Denk bijvoorbeeld aan de verplichting tot het vergoeden van schade. Indien sprake is van overmacht kan echter geen (volledige) nakoming van een verbintenis worden gevorderd en ook geen schadevergoeding worden verlangd. Volgens de wet is sprake van overmacht wanneer een tekortkoming de schuldenaar niet kan worden toegerekend omdat deze “niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt”.

De vraag of het corona-virus een overmachtssituatie oplevert, is niet zomaar te beantwoorden en dient van geval tot geval beoordeeld te worden. In beginsel is echter sprake van een ondernemersrisico. In een overeenkomst of algemene voorwaarden kunnen specifiek situaties zijn opgenomen waaronder juist wel of niet een beroep op overmacht kan worden gedaan. Meestal zijn deze bepalingen echter redelijk algemeen waarbij een pandemie als overmachtssituatie vaak niet is opgenomen.

Heeft u vragen over de juridische gevolgen van het coronavirus of wilt u weten wat uw verplichtingen zijn als werkgever, aarzel dan niet om contact op te nemen met Peter van Dort via dort@liance.law of +5999 5133 678. Liance Law heeft maatregelen getroffen om de gezondheid van onze cliënten en medewerkers te waarborgen. Tot nader order en voor zover mogelijk worden geen fysieke afspraken ingepland en werken wij vanuit huis.

#Corona #Virus #Coronavirus #Covid #Covid-19 #Overmacht #ForceMajeure #FlattenTheCurve

Get in touch   E-mail: office@liance.law   Phone: +5999 5133 678   
© 2019 Liance Law Firm  -  Liance Law Firm Terms and Conditions   -   Privacy & Cookie policy   -   Disclaimer      

Inbeslagname namaak spullen op markt Sint-Maarten

Inbeslagname namaak spullen op markt Sint-Maarten

Inbeslagname namaak spullen op markt Sint-Maarten

By Liance Law – 17 oktober 2019

Liance Law heeft afgelopen zaterdag in opdracht van Disosa namens Louis Vuitton, Gucci en Chanel wederom grote hoeveelheden namaakartikelen in beslag genomen op Sint Maarten. Het betrof met name tassen, riemen en portemonnees van voornoemde merken die werden verkocht op de markt pal achter het gerechtsgebouw, The Courthouse.

Afgelopen juni was er ook al beslag gelegd bij de verkopers op deze markt, echter nu lagen de kramen opnieuw weer vol counterfeit. Ditmaal hadden Liance Law en Disosa uitstekende assistentie van de lokale politie waardoor de actie van afgelopen zaterdag orderlijk en rustig verliep. “In opdracht van de merkhouders zullen we blijven doorgaan met het ontmoedigen van de handel in namaakartikelen, onder meer door inbeslagneming ervan”, aldus Wiek Herben, advocaat van Liance Law te Curaçao.

Meer over deze actie kunt u zien (film) hieronder en lezen via curacao.nu

Vragen? Neem gerust met ons contact op via info@liance.law. 

Get in touch   E-mail: office@liance.law   Phone: +5999 5133 678   
© 2019 Liance Law Firm  -  Liance Law Firm Terms and Conditions   -   Privacy & Cookie policy   -   Disclaimer      

'We use Cookies to enhance your experience on our website. By continuing your navigation, you accept the placement and use of Cookies. To learn more about Cookies or opt-out from these services please see our privacy policy. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close